Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Obchodné podmienky

   

  obchodnej spoločnosti: SAVMED s.r.o.

  so sídlom: Horská 1314/42, Partizánske 958 06  
  identifikačné číslo: 54189101
  zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro , vložka 42700/R

  pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.savmed.sk

  1. Úvodné ustanovenia

  Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.savmed.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

  Konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja sú zabezpečené telefonicky alebo elektronicky na nasledovných kontaktoch:

  Telefónne číslo: +421 904 858 800 dostupné každý pracovný deň od 7:30 – 17:30.

  E-mail: eshop@savmed.sk

  Adresa umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne, v ktorej môže Objednávateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

  Lekáreň SAVMED, Pod Šípkom 1489/3, 95806 Partizánske.

  Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového výdaja www.savmed.sk ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len "Kupujúci"), a to prostredníctvom webového sídla www.savmed.sk predávajúceho (ďalej len "Obchod"). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

  Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránke internetového výdaja. Produktom sa rozumejú doplnky stravy, výživové doplnky, kozmetické produkty, lieky a zdravotnícke pomôcky ponúkané Predávajúcim prostredníctvom internetového výdaja.

  Ponúkanými produktmi v oblasti internetového výdaja sú registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o liekoch"). Predmetom internetového výdaja liekov môžu byť iba lieky registrované podľa ustanovenia § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 Zákona o liekoch alebo registrované Európskou liekovou agentúrou v rámci centralizovanej registrácie, ak ich výdaj podľa povolenia o registrácii lieku v Slovenskej republike nie je viazaný na lekársky predpis a ak sú dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku v Slovenskej republike alebo s podmienkami registrácie lieku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu a o zmene smernice 2001/83/ES a nariadenia (ES) č 726/2004 v platnom znení. Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz, okrem zdravotníckych pomôcok podľa ustanovenia § 22 ods. 6 písm. b) zákona o liekoch. Humánne lieky s obsahom drogového prekurzora môžu byť vydané len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus. Informácie týkajúce sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOP, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

  Doplnkový sortiment ponúkaného tovaru predstavuje kozmetika, dietetické výrobky, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenia na trh podľa osobitných predpisov.

  Objednávateľom podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len "Objednávateľ"). Na objednávanie Produktov prostredníctvom internetového Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

  2. Používateľský účet

  Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na www.savmed.sk vznikne kupujúcemu užívateľský účet, ktorý je možné použiť na nákup v rámci všetkých internetových obchodov prevádzkovaných v rámci www.savmed.sk (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

  Pri registrácií a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že žiaden zo subjektov zúčastnených na prevádzkovaní www.savmed.sk, pod čím sa rozumejú aj všetky spolupracujúce lekárne/iný predávajúci, nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a/alebo prípadné škody, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcim.

  Registrovaný zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  Užívateľský účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom aplikácie podľa jeho vlastného uváženia.

  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

  Registrovaný zákazník v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva spoločnosti Savmed, s.r.o. súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre marketingové účely súvisiace s činnosťou na www.savmed.sk, pod čím sa rozumie zasielanie marketingových informácii a zasielanie sms správ. Osobným údajom sa tak rozumie najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o prevedených nákupoch zákazníka.

  Súhlas je udelený až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, zaslaním na adresu Savmed, s,r.o., Pod Šípkom 1489/3, 958 06 Partizánske. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu eshop@savmed.sk. Registrovaný zákazník má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších práv vzťahujúcich sa k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť odovzdávané osobám, ktoré prevádzkujú internetový obchod na adrese www.savmed.sk a to v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci s daným predávajúcim uzavrie.

  V rámci objednávky potom registrovaný zákazník dáva internetovej lekárni / predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu internetovej lekárne / predávajúceho, ktorá bude dostupná v rámci internetového obchodu lekárne / predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä zaslaním emailu na adresu internetovej lekárne: eshop@savmed.sk. Registrovaný zákazník má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so zákazníkom a pre marketingové účely a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

  3. Uzavretie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

  Objednávateľ si vyberá z aktuálnej ponuky produktov na internetovej stránke Obchodu, pričom produkty sú z dôvodu prehľadnosti a ľahšieho vyhľadávania zaradené do príslušných kategórií.

  Jednotlivé produkty obsahujú stručný popis Produktu v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 21/2012 Z. z., a to

  a) názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

  b) liekovú formu, ak ide o liek,

  c) množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,

  d) veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

  Pri jednotlivých Produktoch na internetovej stránke Obchodu je uvedená cena Produktu, za ktorú môže Objednávateľ Produkt objednať. Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Objednávateľovi.

  Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a cena Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetovej stránke Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uverejnením zmenenej ceny daného Produktu na internetových stránkach Obchodu.

  Objednávateľ môže uskutočniť nákup Produktu prostredníctvom internetovej stránky Obchodu, a to vyplnením a odoslaním objednávky.

  Objednávateľ môže uskutočniť nákup aj ako registrovaný zákazník prostredníctvom svojho konta na základe predchádzajúcej registrácie. 

  Po vybratí Produktu Objednávateľ potvrdí výber Produktu kliknutím na tlačidlo "DO KOŠÍKA", čím sa vybraný Produkt pridá do elektronického nákupného košíka (ďalej len "Nákupný košík"). Obsah Nákupného košíka sa zobrazí po kliknutí na ikonu Nákupného košíka v pravom hornom rohu obrazovky. V rámci obsahu Nákupného košíka sa Objednávateľovi zobrazí zoznam Produktov vložených do Nákupného košíka, množstvo, cena jednotlivých Produktov ako aj celková cena Produktov vložených do Nákupného košíka. Objednávateľ môže upravovať obsah Nákupného košíka odstránením alebo pridaním Produktov z alebo do Nákupného košíka. Po ukončení nákupu Objednávateľ zvolí jeden z ponúkaných spôsob dopravy a potvrdí obsah Nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ".

  Po zobrazení Pokladne má Objednávateľ možnosť uplatniť kupón na zľavu na túto objednávku.

  Po zobrazení formuláru na vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov Objednávateľ vyplní tento formulár. V rámci formuláru vyplní všetky údaje označené ako povinné a je oprávnený vyplniť aj ďalšie nepovinné údaje. Všetky údaje vyplnené do formulára vyplní Objednávateľ úplne, správne, pravdivo a aktuálne, za čo v plnom rozsahu zodpovedá.

  Údaje uvedené v objednávke Produktov sú Predávajúcim považované za úplné, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

  Po korektnom vyplnení formuláru Objednávateľ klikne na tlačidlo "OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY".

  Po doručení objednávky Predávajúcemu sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Predávajúcemu, o čísle objednávky a o zaslaní potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára a Objednávateľovi je na e-mail bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej len "Potvrdzujúci e-mail").

  Okamihom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sú predmetom danej objednávky (ďalej len "Kúpna zmluva"). V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu alebo do okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi.

  Objednávateľ môže upravovať objednávky až do okamihu odoslania objednávky.

  Predávajúci odošle Objednávateľovi tovar označený skladom do 1 pracovného dňa. V prípade, že vie tovar odoslať neskôr musí o tom informovať Objednávateľa.

  Tovar odosielame:

  - poštou (1-2 pracovné dni)

  - DPD kuriérom (1-2 pracovné dni)

  - SAVMED kuriér (do 24 hodín cez pracovné dni v rámci mesta Partizánske a obce Malé Uherce)

  Produkt, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú je zobrazený na internetovej stránke Obchodu. V prípade, že objednaný Produkt už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude Predávajúci bezodkladne informovať Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že sa Predávajúci nedohodne s Objednávateľom na dodaní náhradného Produktu, môže Predávajúci pristúpiť k odmietnutiu alebo zrušeniu objednávky.

  4. Cena tovaru a platobné podmienky

  Predávajúci umožňuje Objednávateľovi využiť nasledovné spôsoby dopravy objednaných Produktov Objednávateľovi:

  • Osobným odberom v lekárni
  • Poštovou prepravou
  • Kuriérom

  Cena Dopravy je uvedená v časti Doprava produktov pri konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné.

  Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny ponúkaných spôsob dopravy objednaných Produktov, zmenu ceny Dopravy ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetových stránkach Obchodu. Táto zmena ceny a spôsobu Dopravy sa nevzťahuje na cenu a spôsob Dopravy pred uvedením tejto zmeny na internetových stránkach Obchodu.

  Objednávateľ môže uhradiť Objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

  • Bankovým prevodom
  • Platba kartou cez platobnú bránu
  • Dobierkou
  • V hotovosti

  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment – napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, dietetické potraviny, detská výživa a pod. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej verejnej lekárni počas prevádzkovej doby alebo písomne na e-mailovú adresu: eshop@savmed.sk alebo na adresu lekárne: Lekáreň SAVMED, Pod Šípkom 1489/3, 95806 Partizánske

  Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Reklamácie.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

  Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Objednávateľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

  6. Vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok

  V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

   

  • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

   

  • iný počet balení lieku, aký bol objednaný,
  • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  • poškodený vnútorný obal lieku,
  • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o lieku
  • V súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie,
   zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní
  • odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
   
  • Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Predávajúcemu z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP , považuje sa takéto vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke. 

  7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

  Alternatívnym riešením sporu (ďalej len "ARS") je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

  Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

  ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

  • doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho nápravu, alebo
  • márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal

  Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.
  Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

  Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  8. Ochrana osobných údajov

  Predávajúci spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len" GDPR"), pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo existencie platného súhlasu dotknutej osoby a/alebo po dobu uplatňovania oprávneného záujmu a následne po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

  Časť I Základné informácie

  Prevádzkovateľ:

  SAVMED, s.r.o. so sídlom Pod Šípkom 1489/3, 95806 Partizánske, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42700/R, IČO: 54189101, tel. kontakt: +421 904 858 800, e-mail: eshop@savmed.sk (ďalej len "Lekáreň SAVMED") má pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov, alebo iných dotknutých osôb (ďalej len "dotknutá osoba") postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

  Lekáreň SAVMED spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s internetovým výdajom v nasledovných oblastiach:

  Spracovateľská činnosť: Objednávka Produktov

  Účel spracúvania osobných údajov:

  • Objednávanie Produktov z internetového obchodu a uzatváranie Kúpnej zmluvy a dodanie zakúpených produktov

  Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba

  Doba uchovávania osobných údajov:

  Lekáreň SAVMED spracúva osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahom s Vami ako zákazníkmi internetového obchodu. Osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúce sa v objednávkach budú vymazané po 10 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku.

  Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Doručovatelia zásielok: 

  • Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

  Kategórie osobných údajov:

  • meno, priezvisko, adresa na doručenie, e-mail adresa, telefónny kontakt

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  Spracovateľská činnosť: Marketing

  Účel spracúvania osobných údajov:

  • podpora predaja – zasielanie marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu

  Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – oprávnený záujem – pokiaľ ide o klientov, ktorí už s našou spoločnosťou spolupracujú alebo nakupovali od nás lieky alebo zdravotnícke pomôcky
  • Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby – pokiaľ ide o zasielanie informácií o produktoch a novinkách akýmkoľvek záujemcom, ktorí nie sú v pozícii klienta

  Doba uchovávania osobných údajov:

  • Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 rokov od poskytnutia súhlasu.

  Kategórie príjemcov osobných údajov:

  • žiadny

  Kategórie osobných údajov:

  • e-mailová adresa klientov, IP adresa, z ktorej sa klient prihlásil, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  Spracovateľská činnosť: Reklamácie

  Účel spracúvania osobných údajov:

  • Vybavenie reklamácie Produktov, vrátenie alebo výmena Produktov, vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, vedenie evidencie reklamácií a vrátenia tovaru

  Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba
  • Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť – plnenie povinností na úseku ochrany spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

  Doba uchovávania osobných údajov:

  • Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov od vybavenia reklamácie. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

  Kategórie príjemcov osobných údajov:

  • žiadny

  Kategórie osobných údajov:

  • Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, reklamovaná vada, spôsob vybavenia reklamácie.

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  Časť II Poučenie o právach dotknutej osoby

  Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť SAVMED, s.r.o. spracúva, máte nasledovné práva:

  Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

  Právo na opravu osobných údajov

  V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

  Právo na odvolanie súhlasu

  V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  Právo na vymazanie osobných údajov

  Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

  Právo na prenosnosť osobných údajov

  V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

  Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

  Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

  Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Hraničná 12

  820 07 Bratislava

  IČO: 36 064 220

  tel. č.: +421/2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

  Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 904 858 800 alebo poslaním e-mail žiadosti na adresu eshop@savmed.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

  9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

  10. Záverečné ustanovenia

  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke Obchodu.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

  Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

  Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

  V Partizánskom dňa 10.04.2023